top of page

 swinging Orientation. 

      'Øb߹ߢ·íí" ¥ÅÕÞ µâGøÄß ®KÄí §KæJ È·øØ¢ØíµÞøJßæa ²ÝßÕÞAÞX ÉxÞJ ÍÞ·ÎÞÏß Õ{VKáæµÞIßøßAáKá. èÜ¢·àµÄÏßW ÕcÄcØñÄ çÄ¿áµÏᢠ¥ÄßW ¦ÈwßAáµÏᢠØçLÞ×¢ µæIJáµÏᢠæºÏîáKÕøáæ¿ Ø¢¶c §Kí Õ{æøÏÇßµÎÞÏß ÕVißAáµÏÞÃí. §Jø¢ µÞøcB{ßW µãÄcÎÞÏ ¥ùßÕßÜïÞJÕV ÉÜÄø¢ dÉÖíÈB{ßÜᢠæÄxßiÞøõ{ßÜᢠçøÞ·B{ßÜᢠÈßÏÎAáøáAßÜᢠæºKếáKÄᢠ®ÜïÞ¢ §Kí ØVÕî ØÞÇÞøÃÎÞÃí. dØñàµ{ÞÃí µâ¿áÄÜᢠ§Jø¢ dÉÖíÈB{ßW ¥µæM¿áKÄí. dÉçÄcµßºîᢠæÉYµáGßµZ. §JøAÞVAí ©ºßÄÎÞÏ ÎÞV·ÆVÖÈÕᢠdÉçÄcµ dÖi ¦ÕÖcÎáU ºßÜ dÉÇÞÈ Ø¢·ÄßµZ ¥Õæø çÌÞicæM¿áJáµÏáÎÞÃí ¨ µïÞØßæa Üfc¢.

bottom of page