top of page

Sexual and Marital Health

        èÜ¢·àµ ¦çøÞ·c¢ Ø¢Ìtߺîí çÕIdÄ çÌÞic¢ §ÜïÞæÄÏÞÃí ÉÜøᢠÆÞOÄc¼àÕßÄ¢ ÈÏßAáKÄí. ÄB{áæ¿ ¼àÕßÄJßæÜ ÏÅÞVj dÉÖíÈ¢ ®LÞæÃKí ÄßøߺîùßÏÞXçÉÞÜᢠ¦µÞæÄ ÉøØíÉø¢ µÜÙߺîᢠÉßÃBßÏá¢, çÆ×cÕá¢, æÕùáMá¢, ÕßçÆb×ÕáÎÞÏß ¼àÕßÄ¢ ÄUßÈàAáKÕøᢠ§Kí ØÎâÙJßW Õßø{ÎÜï. §JøAÞVAí ÖøßÏÞÏ ÎÞV·ÆVÖÈ¢ ÈWµß ÆÞOÄc ¼àÕßÄ¢ Öá͵øÎÞAáÕÞX ØÙÞÏßAáµÏÞÃí §Jø¢ µìYØÜߢ·í æÄùMß æØ×XØßÜâæ¿ æºÏîáKÄí.

ÕßÕßÇ dØñà_Éáøá× èÜ¢·àµ dÉÖíÈBZ

 • Lack of Sexual Desire 
 • Premature Ejaculation
 • Erection Problems
 • Psychological issues
 • Lack of Orgasm (in Female)
 • Lack of Arousal (in Female)
 • Painful Intercourse (Female)
 • Penitration issues (in Female)
 • Vaginismus (in Female)

 • Vaginitis (in Female)

 • Organ issues (in Female)

 • Pregnancy issues (Female)

bottom of page