top of page

 Sexual counselling. 

      èÜ¢·àµÄæÏ Ø¢Ìtߺîí ÇÞøõç{AÞZ µâ¿áÄW æÄxßiÞøõ{áU ²øá ØÎâÙJßÜÞÃí §Kí ÈÞ¢ ¼àÕßAáKÄí. dÉÞçÏÞ·ßµ ÄÜJßÜá¢, ÕßÕÞÙ _ ÕßÕÞçÙÄø ÌtB{ßÜᢠ¥ÕÏáæ¿ ØÞÎâÙßµÕᢠØÞ¢ØíµÞøßµÕᢠÎÄÉøÕᢠÕcµñßÉøÕᢠÈßÏÎÉø ÕáÎÞÏ ÕßÕßÇ ÄÜBç{AáùߺîᢠÕßÕßÇB{ÞÏ ØÞicĵç{AáùߺîᢠÉøßÇßµç{AáùߺîᢠÕcµñßµZAᢠØÎâÙJßÈᢠÏáµñÕᢠµãÄcÕáÎÞÏ µìYØÜߢ·á¢, ÕßÆcÞÍcØ µïÞØáµ{ᢠÈWµáKá. çÎWÉøÞÎVÖߺî ÄÜB{ßÜáU Ø¢ÖÏÈßÕÞøÃJßÈᢠ¥ÕØø¢ ©IÞÏßøßAá¢.

ÕßÕßÇ Äø¢ èÜ¢·àµ ÕßÆcÞÍcØ µïÞØáµZ

 • Child sex education
 • Female sex education
 • Basic sex education
 • Teen Sex Education
 • Pubic sex education
 • Modern sex education
 • New Gen sex education
 • Marriage Orientation
 • Welfare sex education
 • Social sex education
 • Sexual Orientations
 • Marriage Counselling
bottom of page