top of page

 self protection class for women.  

   èÜ¢·àµ ¥ÄßdµÎB{á¢, æµÞUÏá¢, æµÞÜÉÞĵÕᢠ®ÜïÞ¢ §Kí Õ{æøÏÇßµÎÞÏß ÕViߺîáæµÞIßøßAáµÏÞÃí. øÞ×íd¿àÏ ÕcÍߺÞøB{á¢, æµÞÜÉÞÄB{ᢠ§KæJ ÉáÄßÏ ¦ÏáÇB{áÎÞÃí. ÈßÏÎØ¢ÕßÇÞÈBZAí §ÄßW ÕÜßÏ ÈßÏdLÃBæ{ÞKᢠ©IÞAÞX ØÞÇߺîßGßÜï, ®KáÎÞdÄÎÜï ØÞÇßAáµÏáÎßÜï ®KÄᢠØÄcÎÞÃí. ¥ÄßÈÞW dØñàµZAᢠæÉYµáGßµZAᢠÏáµñÎÞÏ ÕßÆcÞÍcÞØÕᢠÄßøߺîùßÕᢠÈWµß §JøJßÜáU ØÞÎâÙßµ dÉÖíÈBæ{ ¥Äß¼àÕßAÞX ¥Õæø ØÙÞÏßAáµÏÞÃí ¨ µïÞØßæa Üfc¢.

ØbøfÏᢠ¥ÕµÞÖ Ø¢øfÃÕáÎÞÏß ÌtæMG çØÕÈBZ

  • Counselling for Sexually abused
  • Counselling for Cyberly abused
  • Counselling for Financially abused
  • Counselling for physically abused
  • Counselling for Mentally abused
  • Counselling for Emotionally abused
bottom of page