top of page

 s-care services for woman. 

     Éáøá×zÞæø ¥çÉfߺîí ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠèÕµÞøßµÕáÎÞÏ ÕßÕßÇ ÄÜB{ßW ¯æù ÉßLáà ¦ÕÖcÎáUÕøÞÃí dØñàµZ ®KÄßW Ø¢ÖÏJßÈí §¿ÎßÜïï. §Jø¢ ØÞÙºøcB{ßW ÏáµñÎÞÏ ÉßLáÃÏᢠ¦ÕÖcÎÞÏ dØñàµZAí ÎÞV·ÆVÖÈÕᢠÈWµæMç¿IÄáIí. ¥JøJßÜáU ºßÜ ¥ÕçÌÞÇȵïÞØáµ{ᢠdÉçÏÞ·ßµÄÏᢠ§ÄßW ÜÍcÎÞAáKá. ÉìøÞÃßµ ÄÜJßW ÈßKí, ¦ÇáÈൠÄÜJßçÜAí µ¿Kí ºßLßAáÕÞX Õcµñßµæ{ dÉÞÉñøÞAáKá.

dÉÇÞÈæMG ºßÜ ¥ÕçÌÞÇÈ µïÞØáµZ

 • Dating

 • Taming 

 • Gushing 

 • Teating 

 • Sexual Care

 • Masto Care

 • Swinging

 • Tantric Care

 • ​​Penitration & Care Services

 • Cunnilingus

 • Widow's Care

 • Love Making

 • Vag. Massage 

 • Clio. Massage

 • Art of Loving

 • Squirting

 • Teasing

 • Streaping

 • Stripping

bottom of page