top of page

 marriage orientation. 

     ÕßÕÞÙ¢ ®KÞW ®Lí? ®LßÈí? ÄÈßAí ¥Äßæa ¦ÕÖcÎáçIÞ? ®æKÞKᢠÎÈØßÜÞAÞæÄ ÉÜøᢠÕßÕÞÙ ¼àÕßÄJßçÜAí dÉçÕÖßAáµÏᢠÕ{æø ÉøßÄÞɵøÎÞÏß ÉøÞ¼ÏæM¿áµÏᢠæºÏîáKÄí §Kí ØÞÇÞøÃÎÞÏß ÎÞùßÏßøßAáKá. §JøJßW Õ{æø ØCàVHÎÞÏ ²øÕØñÏßW ÕßÕÞÙçJAáùߺîí ºßLßAáK ÏáÕÄà_ÏáÕÞAæ{ ¥Äßæa ÕßÕßÇ ÕÖBç{Aáùߺîí ÎÈØßÜÞAß ÏáµñÎÞÏ ÄàøáÎÞÈBZ ®¿áAÞX dÉÞÉñøÞAáµÏÞÃí ÕßÕÞÙ Üfc çÌÞÇÈ µïÞØáæµÞIí ©çgÖßAáKÄí.

ÕßÕÞÙÕᢠèÜ¢·àµÄÏáÎÞÏß ÌtæMG ÕßÕßÇ çØÕÈBZ

  • Pre marriage Counselling
  • Marriage Maturity Test
  • Post Marital Counselling
  • Modern sex education
  • New Gen sex education
  • Welfare sex education
  • Pre divorce Counselling
  • Post-divorce Counselling
  • Widowers Counselling

© THIS PAGE IS PROUDLY CREATED AND MAINTAINED BY SAHRUDAYA COUNSELLING CENTRE, 3RD FLOOR, MAX BUSINESS BAY, NEAR MOBILITY HUB EXIT, VYTTILA JN., ERNAKULAM 8589853765

bottom of page