top of page

 pre marriage counselling. 

         ÕßÕÞÙJßÈÞÏß ²øáBáK ÏáÕÄà_ÏáÕÞAZAí ÕßÕÞÙ¼àÕßÄJßæa ÕßÕßÇ ¥Vj ÄÜBç{Aáùߺîá¢, µá¿á¢Ì ¼àÕßÄJßW dÖißçAI dÉÇÞÈ µÞøcBç{Aáùߺîá¢, ÉÞÜߺîßøßçAIÄÞÏ ÕcµñßÉøÕá¢, ØÞÎâÙßµÕá¢, ÈßÏÎÉøÕáÎÞÏ ÕßÕßÇ ¦ºÞø, æÉøáÎÞx ÎøcÞƵç{AáùߺîᢠçÌÞicæM¿áJß ØáÆãÂÕá¢, ¦çøÞ·cµøÕáÎÞÏ ²øá µá¿á¢Ì ¼àÕßÄ¢ ÈÏßAáÕÞX dÉÞÉñøÞAáKá. dÉÄßdÖáÄ ÕÇâÕøzÞV §øáÕøᢠ²øáÎߺîí ¨ µìYØÜߢ·í µïÞØßW Ø¢ÌtßAáKÄÞÃí µâ¿áÄW ¥ÍßµÞÎc¢. 

ÕßÕÞÙÕᢠèÜ¢·àµÄÏáÎÞÏß ÌtæMG ÕßÕßÇ çØÕÈBZ

  • Pre marriage Orientation
  • Marriage Maturity Test
  • Post Marital Counselling
  • Pre divorce Counselling
  • Post-divorce Counselling
  • Widowers Counselling
  • Modern sex education

  • New Gen sex education
  • Welfare sex education

© THIS PAGE IS PROUDLY CREATED AND MAINTAINED BY SAHRUDAYA COUNSELLING CENTRE, 3RD FLOOR, MAX BUSINESS BAY, NEAR MOBILITY HUB EXIT, VYTTILA JN., ERNAKULAM 8589853765

bottom of page