top of page

Post marital counselling.

    ÕßÕÞÙ¼àÕßÄJßçÜAí dÉçÕÖßAáK ÆOÄßµæ{ Ø¢Ìtߺîß¿çJÞ{¢ ¦ÆcµÞÜB{ßW ÉøØíÉø¢ æÉÞøáJæMGí ÕøáKÄßÈáU µÞÜÕß{¢Ì¢æµÞIí ÉÜÄø¢ ¥ÍßdÉÞÏ ÕcÄcÞØB{ᢠÄá¿VKáIÞµÞÕáK ¥ØbÞøØcB{ᢠ©IÞµÞ¢. §AÞܸGJßW ©IÞµÞÕáK dÉÖíÈBZ ÉøßÙøßAÞÈᢠÆOÄßµZ ÄNßW µâ¿áÄW ¥¿áMÕᢠçºVºîÏᢠ©IÞAáKÄßÈᢠ©çgÖߺîáU µìYØÜߢ·ÞÃßÄí. ÕßÕÞÙçÖ×¢ ÈÞÜFí ÕV×JßÈß¿ÏßW ®çMÞZ çÕÃæÎCßÜᢠ§ÄßW Ø¢ÌtßAÞ¢. ²KßÜÇßµ¢ dÉÞÕÖc¢ ¨ æØ×X æºÏîÞÕáKÄÞÃí. ¥ÄcÞÕÖc ØÞÙºøc¢ ©IÞÏÞW Õcµñß·ÄÎÞÏᢠ¨ æØ×X æºÏîÞÕáKÄÞÃí.

ÕßÕÞÙÕᢠèÜ¢·àµÄÏáÎÞÏß ÌtæMG ÕßÕßÇ çØÕÈBZ

  • Pre marriage Counselling
  • Marriage Maturity Test
  • Pre Marriage Orientation
  • Pre divorce Counselling
  • Post-divorce Counselling
  • Widowers Counselling
  • Modern sex education

  • New Gen sex education
  • Welfare sex education
bottom of page