top of page

 Feminine sexual problems. 

     dØñà Éáøá×zÞøßW æÉÞÄáÕÞÏß µÞÃæM¿áK ²øá dÉÇÞÈ èÜ¢·àµ dÉÖíÈ¢ ÄÞWÉøcÎßÜïÞÏíÎÏÞÃí. §Äí 40% dØñàµ{ßÜᢠ20% Éáøá×zÞøßÜᢠµIáÕøáKá. §ÄáÄæK ÍàµøÎÞÏ ¥ÕØíÅÏÞÃí. ®KÞW dØñà Éáøá×zÞøßW µIáÕøáK èÜ¢·àµ dÉÖíÈBZ ÄÞæÝ çºVAáKá. Éáøá×zÞæø ¥çÉfߺîí ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠèÕµÞøßµÕáÎÞÏ ÕßÕßÇÄÜB{ßW ¯æù ÉßLáà ¦ÕÖcÎáUÕøÞÃí dØñàµZ. §Jø¢ ØÞÙºøcB{ßW ÏáµñÎÞÏ ÉßLáÃÏᢠÎÞV·ÆVÖÈÕᢠÈWµæMç¿IÄáIí. µâ¿áÄW ¥ùßÏÞX...

dÉÇÞÈæMG ºßÜ dØñà Éáøá×zÞøßW èÜ¢·àµ dÉÖíÈBZ

                        dØñàµZ                            Éáøá×zÞV   

 • Big Vagina

 • Small Vgina

 • Wet Vagina

 • Dry Vagina

 • Lack of Desire

 • Lack of Arousal

 • Lack of Orgasm

 • Pelvic Issues

 • Vaginismus 
 • Impotentiality

 • Tight vagina

 • Loose vagina

 • Irregular periods

 • urinary infections

 • vaginal infections

 • Painful Intercourse

 • Premature Ejaculation

 • Erection Dysfunction

 • Micro & Macro Penis'

 • The Benting Penises

bottom of page