top of page

emotional therapies. 

          ÕßµÞøBZ ÎÈá×c ¼àÕßÄJßæa ¥ÕßÍÞ¼c ÍÞ·ÎÞæÃKí ÉùçÏIÄßÜïçÜïÞ. ÎÈØßæa ÍÞ× ÆãÖcB{ᢠÕßµÞøB{áÎÞÃí. ¥ÄáæµÞIí ÎÈØßæa ÍÞÕBZAÈáØøߺîí ¥ÄßæÈ ÉßLá¿øáµ ÎÞdÄÎÞÃí ÎÈØßæÈ ÎÈØßÜÞAáÕÞÈáU ¯µÎÞVP¢. ¥JøJßÜáU ²øá ÎÈÖÞdØñ ØÎàÉÈÎÞÃí §Õßæ¿ ØbàµøßAáKÄí. èØçAÞæÄùMßµ{ᢠÙßÉíçÈÞæÄùMß µ{ᢠ¥¿A¢ ®ÜïÞ ÎÈÖÞdØñ ÕßÖµÜÈB{ßÜᢠØbàµøߺîáÕøáK ¥¿ßØíÅÞÈÉøÎÞÏ ²øá ØÎàÉÈ¢ ÄæKÏÞÃßÄí. ÎÈØßæa ÕßÕßÇ ÄÜBæ{ ÎÈØßÜÞAÞX §Äí ØÙÞϵÎÞÃí.

ÜÍcÎÞµáK ÕßÕßÇ µìYØÜߢ·í çØÕÈBZ

 • Psychological Counselling
 • Sexual Counselling
 • Imagination Therapy
 • Inner Child Therapy
 • Psychotherapy
 • Cognitive Therapy
 • Gestalt Therapy
 • Sexual Therapy
 • Relaxation Therapy
 • Hypno Therapy
 • Sex Therapy

 • Spa Therapy

bottom of page