top of page

3rd Floor, Max Business Bay, Near Mobility Hub Exit, Vyttila Jn.

Ernakulam 682019 Mobile: 8589853765 (WhatsApp)

Sahrudaya Counselling Centre

heart2_edited.jpg
heart2_edited.jpg
  • whatapp
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google Places Social Icon

 Dating Orientation Class. 

         çÁxߢ·í §Kí ÈNáæ¿ ÈÞGßÜᢠØÞÇÞøÃÏÞÏß µÝßEßøßAáKá. ®KÞW §Äí Ø¢Ìtߺîí çÕIdÄ ¥ùßÕßÜïÞÏíÎ ÈßÎßJ¢ ÉÜçMÞÝᢠdÉÃÏ ÌtBç{çÉÞÜᢠĵVAáK ¥ÕØíÅÏßçÜAÞÃí çÁxߢ·áµZ ÉøßÃÎßAáKÄí. ¦ÆcæJ ©Æc΢ ÉøÞ¼ÏæMGÞW ÉßKà¿í çÁxߢ·ßçÈÞ¿á¢, èÜ¢·àµÄçÏÞ¿á¢, ÉCÞ{ßçÏ޿ᢠ²æA æÕùáMᢠçÆ×cÕᢠ©IÞµáKÄßÈᢠ§Äí µÞøÃÎÞµáKá. ¦YµáGßµæ{ ¥çÉfߺîí æÉYµáGßµZAí ¥ÕÖc¢ ¥ùßÕᢠµøáÄÜᢠ¦ÕÖcÎÞÏ çζÜÏÞÃßÄí. ¥ÄáæµÞIí Îáµ{ßW ÉøÞÎÖߺî ÕßÇJßÜáU ÕßÕßÇdÉÖíÈBZ ÉøßÙøßAáKÄßÈᢠçÁxߢ·í ¦çøÞ·cµøÕᢠ¦ØbÞÆcÕᢠçÕÆÈÞøÙßÄÕᢠ¦AáKÄßÈí ¨ µïÞØí æÉYµáGßµæ{ ØÙÞÏßAáKá.

bottom of page