top of page

couples therapies. 

          ÆÞOÄcJßæÜ ¥ØbÞøØcBæ{ ÎÈØí ¯æx¿áAáµÏá¢, ÕßµÞøBZ ¥ÕæÏ ÍøßAáµÏᢠæºÏîáçOÞZ ÌáißÉøÎÞÏ ØÎÕÞÏBZAí µÞøcÎÞÏ dÉصñß §ÜïÞÄÞµáKá. §Jø¢ ¥ÕØíŵ{ßW ÎÈØßµ¢ ®KÄßçÈAÞZ èÕµÞøßµ ØÎàÉÈÎÞÏßøßAᢠ©ºßÄ¢. ¥ÄáçÉÞæÜ ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØàµÕᢠèÕµÞøßµÕáÎÞÏ ÉÜÄø¢ µÞøÃB{ÞW ÆÞOÄc¢ ¦ø¢ÍßAÞX ØÞÇßAÞæÄ ÕøáKÕVAí ¦ÏÄßÈáU ÈßVçgÖB{á¢, ØÙÞÏB{ᢠ§ÄßW ÕøáKá. §JøJßÜáU ÆOÄcdÉÖíÈ ÉøßÙÞø øàÄßµ{ÞÃí µMßZØí æÄùMßµZ

ÜÍcÎÞµáK ÕßÕßÇ µìYØÜߢ·í çØÕÈBZ

 • Psychological Counselling
 • Psychosexual Therapies
 • Art of Loving Techniques
 • Oil Indication Therapy
 • Psychotherapies
 • Sexual Counselling
 • Penitration Therapy
 • Kundalini Therapy
 • awaken therapy
 • Tantric Therapy
 • Hypno Therapy
 • Massage Therapy
 • Sex Therapy
 • Spa Therapy

 • Orga Therapy

 • Pelvic Therapy

bottom of page