top of page

 care for female problems. 

      Éáøá×zÞæø ¥çÉfߺîí ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠèÕµÞøßµÕáÎÞÏ ÕßÕßÇ ÄÜB{ßW ¯æù ÉßLáà ¦ÕÖcÎáUÕøÞÃí dØñàµZ ®KÄßW Ø¢ÖÏJßÈí §¿ÎßÜïï. §Jø¢ ØÞÙºøcB{ßW ÏáµñÎÞÏ ÉßLáÃÏᢠ¦ÕÖcÎÞÏ ÎÞV·ÆVÖÈÕᢠdØñàµZAí ÈWµæMç¿IÄáIí. ¥JøJßÜáU dÉçÏÞ·ßµ ºßµßrÞ øàÄßµ{ßW ºßÜÄí çºVAáKá. µâ¿áÄW ÕßÕøBZAí...

dÉÇÞÈæMG ºßÜ dÉçÏÞ·ßµ øàÄßµZ

 • Victim Counselling
 • Sexual Counselling

 • Orientation Classes

 • Massage Therapies

 • Patient Counselling

 • ​​Penitration services

 • Marriage Orientation

 • Teenage Problem
 • Pubic Orientation

 • Adolescent Care

 • Adult Education

 • Love Counselling

 • The Art of Loving

 • Orgasmic Therapy

 • Sex Education

 • Life Orientation

 • Psychotherapy

 • Sexual therapy

 • Group Therapy

 • Spa Therapies

 • Yoga Therapies

bottom of page