top of page

3rd Floor, Max Business Bay, Near Mobility Hub Exit, Vyttila Jn.

Ernakulam 682019 Mobile: 8589853765 (WhatsApp)

Sahrudaya Counselling Centre

heart2_edited.jpg
heart2_edited.jpg
 • whatapp
 • LinkedIn Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Google Places Social Icon

 Adult Education Classes, 

       èÜ¢·àµÄæÏAáùߺîí ®ÜïÞÕVAᢠ®ÜïÞ¢ ¥ùßÏÞ¢ ®K ÎGßÜÞÃí ÉÜøáç¿ÏᢠآØÞøÕᢠæÉøáÎÞxÕáæÎÜïÞ¢. ®CßÜᢠ¨ Õß×ÏJßÜáU ¥¼í¾ÄÎâÜ¢ ÉÜ ÕßÇÎÞÏ dÉÖíÈB{ᢠºâ×ÃB{ᢠçÜÞµJí È¿ÎÞ¿áKá. dÉçÄcµßºîᢠÈNáæ¿ ÈÞGßW §Äí Õ{æø µâ¿áÄÜÞÃí. ÏáµívÞÏ èÜ¢·àµ ÕßÆcÞÍcÞØJßÜâæ¿ ÎÞdÄçÎ dÉÖíÈBZAí ÉøßÙÞø¢ ØÞicÎÞµâ... ¦YµáGßµZAᢠæÉYµáGßµZAáÎÞÏß ¥ÕÖc¢ ÈWµæMç¿IÄá¢, ¯xÕᢠÏáµñÕáÎÞÏ èÜ¢·àµ ÕßÆcÞÍcÞØ µïÞØáµZ dÉçÄcµ¢ dµÎàµøßAáKá.

 • Child Sex Education
 • Pubic Sex Education
 • Teen Sex Education
 • Adult Sex Education
 • ​Female Sex Education
 • Basic Sex Education
 • Modern Sex Education
 • New Gen Sex Education
 • Welfare Sex Education
 • Vigilant Sex Education
 • Social Sex Education
 • Fertility Sex Education
bottom of page